Day: September 27, 2021

Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

Thứ Ba TUẦN 26 TN– 28/09/21 Bài Ðọc I: (Năm I) Dcr 8, 20- “Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Ðây Chúa các đạo binh phán: “Sẽ có các dân tộc đến đây, trú ngụ trong nhiều thành phố; các dân cư sẽ ra đi, người này…