Day: September 25, 2021

Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 26/09/21 Bài Ðọc I: Ds 11, 25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê…