Day: September 23, 2021

Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ

Thứ Sáu, Tuần 25 Thường Niên, Năm 1 – 24/09/21 Bài Ðọc I: Kg 2, 1b-10 “Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”. Trích sách Tiên tri Khác-gai. Năm thứ hai triều đại vua Ðariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri…

Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế

Thứ Năm, Tuần 25 Thường Niên, Năm 1 – 23/09/21 Thánh Piô Pi-e-tren-ci-na, linh mục. Lễ nhớ. Bài Ðọc I: Kg 1, 1-8 “Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”. Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai. Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều đại vua Ðariô, có…

Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân

Thứ Tư, Tuần 25 Thường Niên , Năm 1 – 22/09/21 Bài Ðọc I: Esd 9, 5-9 “Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ”. Trích sách Esdra. Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ…