Day: September 11, 2021

Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 12/09/21 Bài Ðọc I: Is 50, 5-9a “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má…