Day: September 10, 2021

Tại sao các con gọi Thầy “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?

THỨ BẢY,  Tuần 23 Thường Niên, Năm 1 – 11/09/21 BÀI ÐỌC I: 1 Tm 1, 15-17 “Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu Kitô…