Day: August 18, 2021

Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới

Thứ Năm, TUẦN 20 TN – 19/08/21 Bài Ðọc I: Tl 11, 29-39 Trích sách Thủ Lãnh. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con cái Am-mon. Ông Gíp-tác khấn hứa với Đức Chúa rằng: “Nếu…