Day: August 8, 2021

Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế

Thứ Hai, 19 THƯỜNG NIÊN – 09/08/21 BÀI ĐỌC I: Ðnl 10, 12-22 “Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa…