February 5, 2023

Ân nhân giúp Saigon đợt 1:  5000 USD

Nhóm Yến Điệp Seattle: 1,550

Minh Trần OKC: 100

Ẩn Danh OKC:    200

Mary Hampton: 400

Vũ Luân :            300

Swan Moddison: 100

Đinh Cao: 100

Kristivi Jeff Peterson: 300

Minh Trang Oregon: 100

Chị Liên: 100

Chị Hải Maryland: 1,000

Chị Nghĩa: 200

Thanh Mai: 200

Kim Đan: 100

Kim Loan : 200

ẩn danh: 50