Day: August 5, 2021

Ðây là Con Ta yêu dấu

Thứ SÁU, Lễ CHÚA HIỂN DUNG – 06/08/21 Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn…