Day: August 1, 2021

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

Thứ Ba, TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN – 03/08/21 BÀI ĐỌC I: Ds 12, 1-13 “Môsê không như tiên tri khác; sao các ngươi dám nói xấu ông ta?” Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ ông này là người xứ Êthiôpia. Họ nói: “Thiên Chúa…

Mọi người đều ăn no

Thứ Hai, Tuần 18 Thường Niên, Năm 1 – 02/08/21 BÀI ĐỌC I:  Ds 11, 4b-15 “Một mình tôi không mang nổi dân này”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được…