Day: July 20, 2021

Nó sinh hoa kết quả gấp trăm

Thứ Tư, Tuần 16 Thường Niên, Năm 1 – 21/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 16, 1-5. 9-15 “Ta sẽ cho mưa bánh từ trời rơi xuống”. Trích sách Xuất Hành.  Con cái Israel rời bỏ Êlim và đến hoang địa gọi là Sin, nằm giữa Êlim và Sinai, nhằm ngày mười lăm tháng hai, kể…