February 3, 2023

Chị Mary Mai $1000
Ẩn danh ở Ohio $1000
Chị Ly $500
Chị Cẩm Vân$400
Ẩn danh ở Nam CA $300
Tổng cộng:  $3200 đã chuyển cho Cha Đinh Tiến Thảo
Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân