Day: July 1, 2021

Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ

Thứ Sáu, Tuần 13 Thường Niên, Năm 1 – 02/07/21 BÀI ĐỌC I: St 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67“Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông tìm được niềm an ủi, vì thương nhớ mẹ đã qua đời”.Trích sách Sáng Thế.Bà Sara được một trăm hai mươi bảy tuổi thì qua đời tại thành Cariatharbê,…

Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế

Thứ Năm, Tuần 13 Thường Niên, Năm 1 – 01/07/21 BÀI ĐỌC I: St 22, 1-19“Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.Trích sách Sáng Thế.Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu…