Day: June 5, 2021

Này là Mình Ta. Này là Máu Ta

CHÚA NHẬT, LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, 06/06/21 BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân…