Day: June 4, 2021

Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy, Tuần 9 Thường Niên, Năm I – 05/06/21 BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20“Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và hỏi rằng: “Chúng ta phải tặng cái gì…