Day: May 28, 2021

Ông lấy quyền nào làm sự đó

Thứ Bảy, Tuần 8 Thường Niên, Năm I – 29/05/21 BÀI ĐỌC I: Hc 51, 17-27  (Hl 12-20) Tôi sẽ tôn vinh Đấng BAN cho tôi sự khôn ngoan”. Trích sách Huấn Ca. Tôi tuyên xưng, ca ngợi và chúc tụng danh Chúa. Khi tôi còn trẻ, trước khi tôi đi đó đây, tôi đã…