Day: May 25, 2021

Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp

Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, Năm I – 26/05/21 BÀI ĐỌC I: Hc 36, 1-2a. 5-6. 13-19 “Các dân tộc nhận biết rằng không có chúa nào khác ngoài Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Lạy Chúa muôn loài, xin thương xót chúng con, và xin đoái nhìn chúng con, xin hãy tỏ cho chúng…

Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các CON lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu

Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên, Năm I – 25/05/21 BÀI ĐỌC I:  Hc 35, 1-15  (Hl  1-12) Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”. Trích sách Huấn Ca. Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều…