Day: May 23, 2021

Này là Con Bà. Này là Mẹ con

Thứ Hai, Lễ Đức Maria, Mẹ Giáo Hội – 24/05/21 Bài đọc I: St 3,9-15.20 “Mẹ của toàn thể chúng sinh” Bài trích sách Sáng thế Sau khi Ađam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: “Ngươi ở đâu vậy?” Ông thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ…