Day: May 1, 2021

Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái

CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH, NĂM B – 02/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 9, 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người…