Day: April 17, 2021

Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho

CHÚA NHẬT 3 MÙA PHỤC SINH, NĂM B – 18/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 3, 13-15. 17-19 “Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa Abraham,…