Day: April 13, 2021

Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ

Thứ Tư, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 14/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26 Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là…