Day: April 2, 2021

Đức Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, đã sống lại

Thứ Bảy Tuần Thánh – 03/04/21 Lễ Vọng Phục Sinh Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc ít là ba bài…