Day: March 23, 2021

Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do

Thứ Tư, Tuần 5 Mùa Chay – 24/03/21 Bài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95 “Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ…