Day: March 9, 2021

Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời

Thứ Tư, Tuần 3 Mùa Chay – 10/03/21 Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1. 5-9 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi…