Day: February 28, 2021

Thực chất của chay tịnh là gì?

Thiên Chúa đã truyền lệnh, Chúa Giêsu đã thực hành điều đó, các Giáo phụ đã rao giảng tầm quan trọng của việc ăn chay – ăn chay là một phần cơ bản và mạnh mẽ của đời sống Kitô hữu. Nhưng đối với nhiều người Công giáo ngày nay, đó là việc buộc phải…

Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Chay – 1/03/21 Bài Ðọc I: Ðn 9, 4b-10 “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính…