Day: February 25, 2021

Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã

Thứ Sáu, Tuần 1 Mùa Chay – 26/02/21 (Kiêng Thịt) Bài Ðọc I: Ed 18, 21-28“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?” Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối…