Day: February 17, 2021

Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống

Thứ Năm, Sau Lễ Tro – 18/02/21 Bài Ðọc I: Ðnl 30, 15-20 “Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về…