Day: February 15, 2021

Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê

Thứ Ba, Tuần 6 Thường Niên, Năm 1 – 16/02/21 Bài Ðọc I: St 6, 5-8; 7, 1-5.10“Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên” Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng…