Day: February 13, 2021

Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 14/02/21 BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46 “Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: “Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng,…