Day: February 11, 2021

Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được

Thứ Sáu tuần 5 thường niên. MỒNG MỘT TẾT TÂN SỬU. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Phó thác cho Chúa của mùa xuân. “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Lời Chúa: Mt 6,25-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy…