Day: February 9, 2021

Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế

Thứ Tư, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 10/02/21 Bài Ðọc I: St 2, 4b-9. 15-17 “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy…