Day: February 8, 2021

Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân

Thứ Ba, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 09/02/21 Bài Ðọc I: St 1, 20 – 2, 4a “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới…