Day: February 6, 2021

Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 07/02/21 BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7 “Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Trích sách Gióp. Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như…