Day: February 5, 2021

Họ như đàn chiên không người chăn

Thứ Bảy, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 06/02/21 Bài Ðọc I: Dt 13, 15-17, 20-21 “Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Ðấng nhờ máu giao ước, làm cho anh em xứng đáng thi hành việc thiện”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhờ…