Day: February 4, 2021

Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại

Thứ Sáu, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 05/02/21 Bài Ðọc I: Dt 13, 1-8“Ðức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời vẫn như thế”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, tình bác ái huynh đệ phải tồn tại trong anh em. Anh em đừng lãng…