Day: February 2, 2021

Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương

Thứ Tư, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 03/02/21 BÀI ĐỌC I: Dt 12, 4-7, 11-15 “Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu, và anh em đã quên lời…