Day: January 31, 2021

Hỡi thần ô uế hãy ra khỏi người này

Thứ Hai, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 01/02/21 Bài Ðọc I : Dt 11, 32-40 Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, tôi còn phải nói gì nữa? Tôi không có đủ thời giờ thuật lại về Gêđêon, Barac, Samson, Giephtê, Ðavít, Samuel và các tiên tri. Nhờ đức tin, họ…