Day: January 29, 2021

Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?

Thứ Bảy, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 30/01/21 Bài Ðọc I: (năm I) Dt 11, 1-2. 8-19 Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận…