Day: January 26, 2021

Người gieo hạt đi gieo hạt giống

Thứ Tư, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 –27/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 11-18 “Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời” Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến…