Day: January 11, 2021

Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền

Thứ Ba, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1 – 12/01/21 Bài Ðọc I: Dt 2, 5-12 “Ðấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng…