Day: January 10, 2021

Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

Thứ Hai, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1– 11/01/21 Bài Ðọc I:Dt 1, 1-6 “Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”. Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái. Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày…