Day: December 29, 2020

Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel

THỨ TƯ, Ngày 30 tháng 12, 2020 Tuần Bát Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 12-17 “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con được…