Day: December 14, 2020

Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng- 15-12-2020 Bài Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13“Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”. Trích sách tiên tri Xôphônia. Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin…