Day: December 10, 2020

Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người

Thứ Sáu, Tuần 2 Mùa Vọng – 14/12/18 Bài Ðọc I: Is 48, 17-19“Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi những điều hữu…

Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả

Thứ Năm, Tuần 2 Mùa Vọng – 10/12/20 Bài Ðọc I: Is 41, 13-20 “Ta là Ðấng Thánh của Israel, Ta là Ðấng Cứu Chuộc ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta cầm tay ngươi và nói cùng ngươi: Ðừng sợ gì, đã có Ta giúp. Hỡi con…