Day: December 8, 2020

Hãy đến với Ta hỡi những ai vất vả cực nhọc

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – 09-12-2020 Bài Ðọc I: Is 40, 25-31“Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể Ta bằng ai? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã dựng…

Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ

Thứ Ba, Tuần 2 Mùa Vọng – 08/12/20 Lễ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – 08/12/18 Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang…