Day: December 5, 2020

Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG, NĂM B – 06/12/20 Bài Ðọc I: Is 40, 1-5. 9-11 “Hãy dọn đường Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được…