Day: November 22, 2020

Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ

Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 23/11/20 Bài Ðọc I: Kh 14, 1-3, 4b-5 Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi ngắm nhìn: thì đây Con Chiên đứng trên núi Sion; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi tư ngàn người mang tên của Con…