Day: November 18, 2020

Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi

Thứ Năm, TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN  19/11/20 Bài Ðọc I: Kh 5, 1-10 “Chiên con đã bị sát tế và đã lấy máu mình mà cứu chuộc chúng tôi thuộc mọi nước”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã thấy nơi tay hữu Ðấng ngự trên ngai một cuốn…