Day: November 13, 2020

Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người

Thứ Bảy, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN – 14/11/20 Bài Ðọc I: 3 Ga 5-8 “Vậy chúng ta phải tiếp đãi những người như thế, để chúng ta cũng được cộng tác với những người hoạt động cho chân lý”. Trích thư thứ ba của Thánh Gioan Tông đồ. Ông Gai-ô thân mến, xin ông cứ trung…