Day: November 9, 2020

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm

Thứ Ba, Tuần 32 Thường Niên, Năm 2 – 10/11/20 Bài Ðọc I: Tt 2, 1-8. 11-14 “Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Ðấng cứu độ chúng ta”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…